Nguyên nhân dẫn đến phát âm tiếng anh sai cho dù đã học phát âm và cách sửa chữa nó cho hiệu quả theo cách của mình hay dùng.

Posted on 1 CommentPosted in Phát âm

Hại dạng người bị sai khi học phát âm Sau khi các bạn đã học phát âm chuẩn xong, và các bạn có một lượng từ vựng giao tiếp nhất định, có thể nhiều hay ít. Và các bạn gặp một người Tây đầu tiên để nói chuyện tiếng anh.   Lúc này sẽ có […]